Czyste powietrze – nabór 2024

Cel Programu “Czyste powietrze”

Celem rządowego Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku

Inwestycje dofinansowane z Programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie dotyczy m.in.:

 • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;
 • docieplania przegród budynku;
 • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Warunek uzyskania dotacji:

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dofinansowania

łącznie do 66 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Podwyższony poziom dofinansowania

łącznie do 99 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Najwyższy poziom dofinansowania

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV

Autyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard) 45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł
Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ciepłej wody użytkowej

40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

Formy dofinasowania:

 • Dotacja
 • Dotacja na częściową spłatę kredytu

Terminy:

 • realizacja Programu – do 2029 r.
 • podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
 • finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.

Wymagania dla pomp ciepła w Programie “Czyste powietrze”

 • Do dofinansowania w ramach PPCP kwalifikowane będą wyłącznie pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów PPCP.
 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z ww. badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).
 • W okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów PPCP przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.
 • Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi PPCP, potwierdzone wskazanymi na powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.
 • W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:
  • w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu,
  • w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
  • modele pomp ciepła uznaje się za należące do jednego podtypu w danym typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   • identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
   • ten sam producent, typ i liczba sprężarek,
   • ten sam typ elementu rozprężnego,
   • ten sam typ skraplacza,
   • ten sam typ parownika,
   • ten sam typ procesu odszraniania,
   • ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością.

Planowane wymogi techniczne dot. pomp ciepła, które będą umieszczone w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do PPCP

Pompa ciepła powietrze/woda
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 81120138132013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 81120138132013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/powietrze
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/powietrze określone w rozporządzeniach 6262011 i 2062012, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
  3. Wymogi dla gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 81120138132013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
  4. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
 1. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Wymogi dla pompy ciepła do cwu określone w rozporządzeniach 81220138142013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem pompy ciepła na listę ZUM.
 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.

 

Agroenergia – nabór 2024

Program Agroenergia – kto może skorzystać?

Założenia programu Agroenergia przewidują, że aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu, należy:

 • posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Co więcej, potencjalny beneficjent programu nie może nabyć użytków rolnych na chwilę przed złożeniem wniosku o udział w projekcie Agroenergia, gdyż ustawodawca wymaga by był on w posiadaniu gospodarstwa i prowadził je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.
 • posiadać status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

W obu przypadkach, łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 do 300 ha.

Agroenergia nabór 2024 – nowe zasady

Program Agroenergia został podzielony na dwie części:

 • część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
 • część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Agroenergia – ogólne warunki skorzystania z programu

Program Agroenergia dedykowany jest osobom, które są właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych, na terenie których planują montaż instalacji fotowoltaicznej, turbin wiatrowych lub pomp ciepła. Celem zakwalifikowania do programu należy jednak spełnić kilka warunków związanych bezpośrednio z przedsięwzięciami w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zanim zatem przyszły beneficjent złoży wniosek o dofinansowanie, powinien pamiętać o tym, że:

 nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu – oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące;

 musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-gridmagazynu energii lub pompy ciepła;

 nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. Dopuszczalne jest również połączenie dotacji Agroenergia ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW.

 wsparcie w ramach Agroenergii mogą otrzymać jedynie ci inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby mikroinstalacja objęta programem służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta.

Agroenergia – Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Nabór do pierwszej części programu, obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła oraz magazyny energii będzie realizowany przez WFOŚiGW, które zawrą odpowiednie umowy z NFOŚiGW. Na co można otrzymać pieniądze?

Rodzaje i zakres finansowania inwestycji w I części programu

W ramach części pierwszej projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie zakupu i prac montażowych:

 instalacji fotowoltaicznej, której łączna moc nie przekracza 50 kW, ale nie jest mniejsza niż 10 kW,
przydomowych elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 50 kW i nie mniejszej niż 10 kW,
 instalacji hybrydowej, łączącej fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (przy instalacji hybrydowej konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego).
 towarzyszących magazynów energii, dostosowanych do omawianych instalacji – ich montaż jest obligatoryjny, jeśli chcemy otrzymać środki na magazyn

W ramach powyższych przedsięwzięć wyszczególniane są oczywiście określone koszty kwalifikowane, które mogą podlegać dofinansowaniu w ramach programu Agroenergia. Należą do nich na przykład:

 koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji, środki trwałe, o ile nie były one pokryte w formie leasingu,
 wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Dofinansowaniem zostaną objęte jedynie te wydatki, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027 r.

Kosztem kwalifikowanym nie są koszty podatku VAT, a także koszty audytu energetycznego.

Agroenergia 2024 – dofinansowanie w I części programu

Koszty instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej lub hybrydowej oscylują zazwyczaj w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota ta jest jednak wiążąca w przypadku domów jednorodzinnych, a nie często bardzo rozległych gospodarstw rolnych. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie energetyczne wszystkich zabudowań, a także maszyn i urządzeń znajdujących się w gospodarstwie, zazwyczaj wielokrotnie przekracza to, którym charakteryzują się domy. Jest to równoznaczne ze wzrostem kosztów montażu,a także zakupu paneli fotowoltaicznych i innych podzespołów. Warto także, aby moduły były jak najwyższej jakości i gwarantowały tym samym maksymalny uzysk energii (patrz: ranking paneli fotowoltaicznych 2024).

Mając na uwadze powyższe zależności, twórcy programu Agroenergia założyli, że dofinansowanie przyjmie formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

 moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
 moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Oczywiście dofinansowanie przewidziano także w przypadku instalacji hybrydowej, a więc takiej, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku, łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Oprócz tego, możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii. Dla otrzymania dotacji konieczne jest również zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków dla rolników, do I części programu Agroenergia (obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii) trwa od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków na ten cel. Wiele zależy jednak o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków w II części programu, dotyczącej biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych trwał od 20.07.2021 roku do 30.09.2022 roku, lub do wyczerpania alokacji środków.

Ich obsługą zajmą się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiednie dla miejsca zamieszkania beneficjenta.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Przygtować konto na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego WFOŚiGW – stamtąd będzie można pobrać dokumenty potrzebne do udziału w programie.
 2. Pobrać i uzupełnić interaktywny wniosek w formacie PDF. Będzie on dostępny w zakładce “Agroenergia” (Formularz wniosku).
 3. Następnie należy sprawdzić poprawność danych i wysłać przygotowany formularz za pomocą “Skrzynki podawczej – PDF”. Również ona jest dostępna w Portali Beneficjenta.
 4. Na koniec konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku, podpisanie go i dostarczenie w wersji papierowej, wraz z załącznikami do WFOŚiGW odpowiedniego dla miejsca zamieszkania beneficjenta.

Agroenergia: co jeszcze warto wiedzieć o programie?

Fotowoltaika dla rolnika oraz inne odnawialne źródła energii to coraz bardziej opłacalne przedsięwzięcia, pozwalające nie tylko zaoszczędzić środki finansowe, które można przeznaczyć np. na rozwój gospodarstwa, ale także dające realne szanse na współdziałanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Proekologiczne gospodarstwa są coraz bardziej doceniane nie tylko przez rządowe programy, takie jak właśnie Agroenergia, ale także przez samych konsumentów. Świadomość tego, jak duże znaczenie w zanieczyszczaniu środowiska ma produkcja rolna, powinno skłaniać coraz większą ilość gospodarzy do inwestowania w odnawialne źródła energii. Szczególnie, że istnieje coraz więcej możliwości na otrzymanie finansowego wsparcia w tym zakresie. Przypomnijmy zatem, jakie są najważniejsze założenia programu Agroenergia:

 inwestycja nie może ruszyć przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
 dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,
 instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
 dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących,
 dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (np.Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Warto także pamiętać, że dofinansowania w ramach programu Agroenergia obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe, instalacje kombinowane oraz magazyny energii. W związku z powyższym każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma szansę dopasować źródło odnawialnej energii nie tylko do potrzeb, ale także do możliwości posiadanej infrastruktury. W przypadku wątpliwości i pytań, pomoc można uzyskać m.in. na stronie Doradztwa Energetycznego: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Moje ciepło

PROGRAM PRIORYTETOWY MOJE CIEPŁO

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Wymagane dokumenty

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.


RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

BUDŻET

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

BENEFICJENCI

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
   albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI
RODZAJ POMOMY CIEPŁA TYP PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY NIE WIĘCEJ NIŻ (ZŁ)
gruntowe x do 30% do 45% 21 000
powietrzne typu powietrze-powietrze w systemie centralnym do 30% do 45% 7 000
powietrzne typu powietrze-woda do 30% do 45% 7 000

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej1;
 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy2;
 6. potwierdzenie dokonania płatności;
 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy3;
 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 12. oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy
 13. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

 

Etapy rozpatrywania wniosku:

Na poszczególne etapy rozpatrywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni roboczych NFOŚiGW:

 1. rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;
 2. ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;
 3. w przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;
 4. jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.
 5. ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;
 6. kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;
 7. poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku;
 8. umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;
 9. podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji;
 10. zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji;
 11. zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Energia dla Wsi

Energia dla wsi – zasady naboru

Termin naboru: Nabór trwa do 29 lutego 2024 lub do wyczerpania środków

Budżet Programu: 1 MLD PLN

Beneficjenci :

Rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą, a także spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie, powstające spółdzielnie energetyczne

Energia dla wsi – Rolnicy

 • dotacja do 20 mln PLN, oraz
 • pożyczka do 25 mln PLN

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH DOTACJĄ DO 65 %:

 • biogazownie do 1 MW,
 • elektrownie wodne do 1 MW,

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH POŻYCZKĄ DO 100 % INWESTYCJI:

 • instalacje fotowoltaiczne do 1 MW,
 • instalacje wiatrowe do 1 MW,
 • dodatkowo 20 % dotacja na zintegrowane magazyny energii.

Energia dla wsi – Spółdzielnie Elektryczne

 • dotacja do 20 mln PLN, oraz
 • pożyczka do 25 mln PLN

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH DOTACJĄ DO 65 %:

 • instalacje fotowoltaiczne do 10 MW,
 • instalacje wiatrowe do 10 MW,

RODZAJE PROJEKTÓW WSPIERANYCH POŻYCZKĄ DO 100 % INWESTYCJI:

 • instalacje fotowoltaiczne do 10 MW,
 • instalacje wiatrowe do 10 MW,
 • dodatkowo 20 % dotacja na zintegrowane magazyny energii.

Energia dla wsi – finansowanie w szczegółach:

 1. Dotacja do 65 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość pomocy – do 20 mln PLN (dla biogazowni i elektrowni wodnych).
 2. Pożyczka
  • Do 100 % kosztów kwalifikowanych,
  • Do 25 mln PLN,
  • Okres spłaty do 15 lat,
  • Karencja 12 miesięcy,
  • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 0,5 %,
  • Project finance tzn. nowe spółki – 15 % udział własny.
 3. Instalacje PV oraz instalacje wiatrowe objęte są wyłącznie pożyczką!

Energia na wsi – biogazownie

Roczny przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z biogazowni o mocy 0,5 MW wyniesie blisko 3,5 mln PLN. Natomiast koszt obsługi pożyczki i koszty funkcjonowania biogazowni, w tym koszty zakupu substratu to nie więcej niż 1 mln PLN. Od przychodów należy odjąć koszty substratu. Najlepiej, gdy posiadają Państwo własny substrat (odpady z przetwórstwa, gnojowicę, obornik, pomiot kurzy itp.). Wówczas koszty funkcjonowania biogazowni w skali roku (w tym koszty pracy) nie przekroczą 10-15 % przychodów.

Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu (obornika, gnojowicy, słomy, odpadów z przemysłu mięsnego, owocowo-warzywnego) są opłacalnym biznesem, nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła. Jednak warto wyprodukowane ciepło wykorzystać a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej co i ciepła. Przeciętnie 20% – 25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje zatem do zagospodarowania 75% – 80 %. Należy ponadto podkreślić, NFOŚiGW warunkuje przyznanie dotacji przedstawieniem programu zagospodarowania przynajmniej 75 % ciepła wyprodukowanego przez biogazownię.

Biogazowania „wyprodukuje” też bardzo wartościowy nawóz w formie pofermentu (z 1 tony substratu otrzymujemy 900 kg pofermentu), który jest lepszym nawozem niż obornik czy gnojowica, lepiej przyswajalnym przez rośliny.

Warto również pomyśleć o mniejszych biogazowniach (do 50 kW) dostosowanych do wielkości gospodarstwa. Wówczas większość energii elektrycznej oraz ciepła skonsumujemy na własne potrzeby a przy okazji mamy korzyści związane z efektem prośrodowiskowym (zagospodarowanie obornika, gnojowicy, czy też produkcją bardzo wartościowych nawozów w formie pofermentu).

Moja elektrownia wiatrowa

Moja elektrownia wiatrowa – dotacje na domowe turbiny wiatrowe już w 2024 r.

Nie tylko fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii – w 2024 roku dofinansowanie będą mogły otrzymać także małe, przydomowe elektrownie wiatrowe! Osoby, które zdecydują się na taką inwestycję w ramach programu “Moja elektrownia wiatrowa” będą mogły otrzymać także wsparcie na zakup magazynu energii.

 • Budżet programu “Moja elektrownia wiatrowa” wyniesie aż 400 mln zł, a dotacja oprócz elektrowni wiatrowych obejmie także magazyny energii!
 • Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy są właścicielami budynków mieszkalnych.
 • Przydomowe elektrownie wiatrowe będą musiały być niższe niż 30 metrów, a łączna moc mikroinstalacji wiatrowej nie będzie mogła przekroczyć 20 kW.

Jeszcze do niedawna chodziły głosy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza włączyć dofinansowanie dla małych turbin wiatrowych do programu Mój Prąd. Teraz wiemy już, że tak się nie stanie, a elektrownie wiatrowe otrzymają swój własny program wsparcia – “Moja elektrownia wiatrowa”. 5 lutego 2024 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu tegoż programu. Wsparcie dla małych elektrowni wiatrowych ma zostać uruchomione już w 2024 roku.

Na czym polega program?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Jest on dedykowany osobom fizycznym, czyli głównie pojedynczym gospodarstwom domowym. Oprócz wsparcia zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej program będzie oferował także dofinansowanie zakupu i montażu takiej instalacji wraz z magazynem energii elektrycznej. “Moja elektrownia wiatrowa” będzie pierwszym tego typu programem w Polsce, który wesprze budowę przydomowych elektrowni wiatrowych.

Konsultacje projektu programu nie dość, że nie były szeroko ogłaszane, to dodatkowo trwały zaledwie tydzień – od 29 stycznia 2024 roku do 5 lutego 2024 roku. NFOŚiGW umieścił informacje o programie na swojej stronie głównej dopiero 2 lutego. Wcześniej wiadomość o konsultacjach była dostępna jedynie w zakładce Fundusz Modernizacyjny. Miejmy nadzieję, że brak szerszej promocji programu “Moja elektrownia wiatrowa” we wczesnych stadiach jego rozwoju nie wpłynie znacząco na jego popularność w przyszłości. Pochylmy się jednak nad bardziej istotną kwestią – na co i ile pieniędzy można otrzymać z tytułu tegoż programu?

Nie tylko elektrownie wiatrowe

Według zapewnień NFOŚiGW budżet programu “Moja elektrownia wiatrowa” sięgnie 400 mln zł. Środki te zostaną pokryte z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Intensywność dofinansowania przedstawia się następująco:

 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową. Dodatkowo koszt takiej inwestycji nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy.
 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh. W tym wypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 17 tys. zł lub 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu.

Co ważne, turbiny wiatrowe objęte wsparciem nie mogą być wyższe niż 30 metrów. Z kolei moc mikroinstalacji wiatrowej nie może przekraczać 20 kW. Natomiast łączna moc mikroinstalacji wraz z magazynem energii, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej nie może być większa niż 50 kW.

Instalacja wiatrowa i magazyn energii mogą służyć jedynie pokryciu potrzeb samego wnioskodawcy. Innymi słowy, beneficjent nie może sprzedawać energii elektrycznej wytworzonej przez turbinę np. sąsiadom. Natomiast magazyn energii może akumulować energię pochodzącą jedynie z mikroinstalacji należącej do wnioskodawcy.

Warunkiem koniecznym jest również to, aby objęte dofinansowaniem urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Muszą więc być całkiem nowe. Dodatkowo dofinansowaniu podlegać będą jedynie instalacje wiatrowe zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, czyli w niektórych przypadkach ich budowa będzie musiała być wcześniej zgłoszona lub konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę takiej instalacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Jak już wcześniej wspomniano, program “Moja elektrownia wiatrowa” jest skierowany do osób fizycznych, którzy są właścicielami budynku mieszkalnego. Beneficjenci będą zobowiązani do eksploatacji instalacji oraz innych dofinansowanych urządzeń we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Instalacje mogą być zlokalizowane jedynie w obrębie budynku mieszkalnego lub na terenie działki, na której ten budynek jest zlokalizowany. W czasie wspomnianych 5 lat wnioskodawca nie może zmienić przeznaczenia swojego budynku, np. na domek letniskowy. W takiej sytuacji musiałby on zwrócić przyznane mu dofinansowanie.

Chcąc skorzystać z programu “Moja elektrownia wiatrowa” musimy mieć świadomość, że nie będziemy mogli skorzystać z innych rodzajów wsparcia np. do zakupu i montażu magazynu energii. Wyjątek stanowi jedynie ulga termomodernizacyjna.

Kiedy można składać wnioski?

Dokładny termin rozpoczęcia naboru wniosków do “Mojej elektrowni wiatrowej” nie jest na razie znany. NFOŚiGW wciąż pracuje nad regulaminem programu. Jedyne co wiadomo to to, że program ma być realizowany w latach 2024-2029. Podpisywanie umów na realizację inwestycji ma być możliwe do końca 2028 roku, a wydatkowanie środków ma potrwać aż do końca 2029 roku.

Zakończono Program “Mój Prąd 5.0”

 Uwaga: Zakończono już  program “Mój Prąd 5.0”

Uwaga! Nabór wniosków do programu “Mój Prąd  5.0″zakończył się w dniu 14 grudnia 2023 roku. NFOŚWiG podało jednak, że pracuje nad szóstą odsłoną programu Mój Prąd 6.0, charakter dotacji w ramach tego programu nie powinien ulec zmianie.

Dotacje w ramach programu “Mój Prąd 6.0”  będą obejmować  magazyny energii, pompy ciepła i kolektory słoneczne! Więcej informacji wkrótce!

Mój Prąd 5.0

Czym jest program Mój Prąd 5.0?

Podstawowym zamierzeniem programu Mój Prąd jest zmotywowanie jak największej liczby gospodarstw domowych do generowania i wykorzystywania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – czyli w przypadku programu Mój Prąd pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ostatnich odsłonach programu, priorytetem staje się autokonsumpcja, czyli bezpośrednie korzystanie i zarządzanie wytworzoną na miejscu energią elektryczną.

Projekt Mój Prąd zainaugurowany został w 2019 roku. W piątej odsłonie, która może być ostatnią w jego historii, wprowadzono kilka istotnych zmian. Już w czwartej edycji, do kosztów kwalifikujących się do dofinansowania dołączono magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Piąta edycja, która wystartowała 22 kwietnia 2023 roku poszerzyła tę listę również o pompy ciepła i kolektory (powietrze/woda, powietrze/powietrze oraz gruntowe) słoneczne.

Zainteresowanie dotacją przerosło wszelkie oczekiwania, o czym świadczy fakt, iż budżet programu Mój Prąd 5.0 wyczerpał się już w miesiąc po jego uruchomieniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szybko zareagowało jednak na tę sytuację, decydując się na zwiększenie budżetu o kolejne 400 milionów złotych.

Możliwość składania wniosków zamyka się z końcem 2023 roku lub do momentu wyczerpania puli środków. Biorąc pod uwagę niesłabnące zainteresowanie, należy przypuszczać, że dostępne fundusze mogą się skończyć znacznie wcześniej – niektórzy przypuszczają, że nawet we wrześniu! Dlatego warto działać bezzwłocznie!

Mój Prąd 5.0 – dla kogo?

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla inwestorów prywatnych na istniejące mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli:

 1. prosumenci, których instalacje powstały po 1 kwietnia 2022 r.
 2. prosumenci, których instalacje powstały po 1 lutego 2020 r. i którzy przeszli na net-billing

Zasadniczo, beneficjenci dzielą się na cztery poniżej opisane grupy:

 • Prosumenci rozliczający się na nowych zasadach (net-billing), którzy jeszcze nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Prosumenci rozliczający się na starych zasadach (net-metering), którzy jeszcze nie wnioskowali o dotację z programu Mój Prąd. Koniecznością jest jednak przejście na nowy system rozliczania, czyli tzw. net-billing.
 • Prosumenci, którzy skorzystali już z programu Mój Prąd z poprzednich edycji. Wymogi stanowią: przyłączenie systemu fotowoltaicznego po 1 lutym 2020 roku, przejście na net-billing, zakup urządzeń znajdujących się w kosztach kwalifikowanych programu Mój Prąd 5.0, które zwiększają autokonsumpcję.
 • Prosumenci, którzy wnioskują o dotację w drugim domu. Dofinansowanie udzielane jest bowiem na jeden Punkt Poboru Energii (PPE).

Poniżej natomiast opisujemy, co dyskwalifikuje Cię z programu Mój Prąd.

 • Dofinansowanie nie przysługuje prosumentom, którzy skorzystali już wcześniej z innej formy dofinansowania na tego rodzaju inwestycje np. programu Czyste Powietrze
 • Dofinansowanie nie przysługuje rolnikom, którzy skorzystali z tzw. ulgi rolnej
 • Dofinansowanie nie przysługuje na inwestycje, w których mikroinstalacja fotowoltaiczne została zamontowana na dachu pokrytym azbestem.
 • Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest finansowana w formie leasingu (lecz może to być kredyt na warunkach komercyjnych/rynkowych).

Czy mogę skorzystać z Mojego Prądu 5.0, jeśli już korzystałem z Mojego Prądu, ale teraz dokupuję magazyn energii?

Tak, o ile Twoja mikroinstalacja PV powstała po 1 lutego 2020 i korzystasz z net-billingu. W takim wypadku Mój Prąd 5.0 dofinansuje rozbudowę Twojej instalacji o urządzenia takie jak:

 • magazyn energii elektrycznej
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • i inne urządzenia, które wymieniamy poniżej!

Mój Prąd – wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi aż 58 000 zł – maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Ostateczne kwoty zależą jednak od tego, co wchodzi w skład inwestycji.

Poniżej tabelka, która przedstawia maksymalne kwoty na poszczególne pozycje w ramach kosztów kwalifikowanych:

Dofinansowanie do: Dofinansowanie (do 50% kosztów i nie więcej niż):
Fotowoltaika 6 000 zł (jeśli inwestujesz wyłącznie w PV)
7 000 zł (jeśli inwestujesz w PV i inne urządzenia)
3 000 zł (jeśli rozbudowujesz istniejącą instalację PV i korzystałeś już z dotacji)
Magazyn energii 16 000 zł
Magazyn ciepła 5 000 zł
Pompa ciepła grunt/woda; woda/woda 28 500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 19 400 zł dla pomp klasy A++ (przy zasilaniu 55°C)
12 600 zł dla pomp klasy A+
Pompa ciepła powietrze/powietrze 4 400 zł
Systemy zarządzania energią EMS 3 000 zł
Kolektory słoneczne do c.w.u. 3 500 zł

Aukcje na zakup energii elektrycznej z instalacji OZE – grudzień 2019

Aukcja_2

Aukcja OZE – grudzień 2019

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił kolejne w tym roku aukcje na zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (OZE), które odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br.,

Zgodnie z harmonogramem aukcji, ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br. Aktualny regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji dla:

 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 • instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji.

Dotacje Warszawy na potrzeby wymianę starego kotła i instalacji OZE

cenny energii
Nowe dotacje na likwidację kopciuchów

Stolica wprowadziła nowy system dotacji do ekologicznego ogrzewania domów. Wyższa kwota wsparcia inwestycji w budynkach wielorodzinnych, dodatki na odnawialne źródła energii i dofinansowanie dostępne cały rok to kilka zmian w uchwale, którą 26 września 2019 r., przyjęli stołeczni radni.

 • Dotacje szyte na miarę
  Od marca 2019 r. warszawiacy mogą uzyskać wyższą dotację na likwidację kopciucha, przy czym wysokość dotacji zostanie dostosowana do rodzaju budynku i skali inwestycji. Kwota wzrosła z 7 tys. zł do 12 tys. zł. Teraz kolejną zachętą dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się m.in. na podłączenie do gazu będzie dodatkowe 10 tys. zł na nową lub modernizowaną instalację grzewczą. Na jeszcze lepsze warunki będą mogły liczyć osoby, które chcą korzystać z ciepła sieciowego ? dofinansowanie może wynieść aż 40 tys. zł. Z kolei zdecydowani na zastąpienie kopciucha gruntową pompą ciepła mogą liczyć nawet na 50 tys. zł wsparcia od miasta. Zarządzający budynkami wielorodzinnymi również otrzymają wyższe kwoty dopłat do eko-inwestycji.
  Nowa uchwała proponuje zwiększenie dotacji na podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci gazowej ? do 80 tys. zł (obecnie jest to 15 tys. zł); do sieci ciepłowniczej ? do 90 tys. zł (obecnie 20 tys. zł); instalację gruntowej pompy ciepła ? do 100 tys. zł (obecnie można uzyskać do 40 tys. zł).
 • Liczy się efekt ekologiczny
  Najwyższe dotacje miasto udzieli mieszkańcom zastępującym kopciucha odnawialnymi źródłami energii, czyli tzw. ?zielonym ciepłem?. Nieco mniej korzystne będzie podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a na końcu sieci gazowej. Stolica nie wspiera finansowo montowania nowych pieców na paliwo stałe (np. na pellet), ponieważ ulatujący z nich dym zanieczyszcza środowisko.
 • Im szybciej, tym korzystniej
  Najbardziej atrakcyjna suma dotacji przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90%, a w roku 2022 ? do 70%. To motywacja mieszkańców Warszawy do jak najszybszej decyzji o likwidacji kopciucha.
 • Ułatwienia dla mieszkańców
  Wszyscy zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia na ekologiczne formy ogrzewania będą mogli złożyć wniosek w swoim urzędzie dzielnicy. By mieszkańcy nie martwili się o czas realizacji inwestycji i okres rozliczeniowy, nowa uchwała znosi okresowe przyjmowanie dokumentów. Dzięki temu warszawiacy będą mogli ubiegać się o dotację przez cały rok. Nabór wniosków na nowych zasadach rozpocznie się w drugiej połowie października.
 • Ogrzewanie energią ze słońca i wiatru
  Osoby likwidujące kopciucha i zastępujące go pompą ciepła (gruntową bądź powietrzną) mogą ? oprócz dotacji na pompę i instalację grzewczą ? otrzymać preferencyjną dopłatę na zakup paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Energia elektryczna pozyskana z promieni słońca i wiatru zasila pompę ogrzewającą budynek. Standardowa dopłata do paneli fotowoltaicznych to 1,5 tys. zł za 1 kW, jednak w tym przypadku mieszkańcy mogą liczyć na 5 tys. zł za 1 kW, (maksymalnie 15 tys. zł). Nie wszystkie budynki można podłączyć do sieci ciepłowniczej lub gazowej, dlatego tzw. zielone ciepło jest ekologiczną alternatywą
  (Więcej informacji na stronie https://www.um.warszawa.pl/)
 • Dotacja na modernizację kotłowni
  Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy określone są w załączniku nr 1 do uchwały XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r.
  Od 23 października 2019 r. można wnioskować o dotację na wymianę tzw. ?kopciucha? na:
  ? piec gazowy,
  ? przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
  ? instalację pompy ciepła,
  ? instalację ogrzewania elektrycznego.
  Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację ?kopciucha? mogą również otrzymać środki na:
  ? odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
  ? wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.
  To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców. Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.
  Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały.
  Wnioski przyjmowane są w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub w dzielnicowych Biurach Obsługi Mieszkańców od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
  Uprawnione do ubiegania się o dotację są m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
  Formularz wniosku oraz opis kolejności czynności przy ubieganiu się o dotację znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Dotacja na odnawialne źródła energii (OZE)
  Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wykonaniu w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy, instalacji odnawialnych źródeł energii określone są w załączniku nr 1 do uchwały XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r.
  Od 23 października 2019 r. można wnioskować o dotację na instalację:
  ? pomp ciepła,
  ? kolektorów słonecznych,
  ? paneli fotowoltaicznych,
  ? turbin wiatrowych.
  Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.
  Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii stanowi załącznik nr 3 do ww. uchwały.
  Wnioski przyjmowane są w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub w dzielnicowych Biurach Obsługi Mieszkańców od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Uprawnione do ubiegania się o dotację są m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
  Formularz wniosku oraz opis kolejności czynności przy ubieganiu się o dotację znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/PK/OZE.htm
Facebook
Twitter
LinkedIn