Finansowanie

Finansowanie

Program “Mój prąd”:

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych (tylko dla osób fizycznych).

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane ? koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu ?Mój Prąd?;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

*************************

Ulga podatkowa 18%:

Właścicielom instalacji fotowoltaicznych po 1 stycznia 2019 przysługuje nowa ulga termomodernizacyjna. Jest to ulga podatkowa w wysokości 18% całkowitej ceny instalacji fotowoltaicznej. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.
 • Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:
  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy w którym poniesiono wydatki.
 • Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
 • W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy w którym upłynął ten termin.

 

*************************

Program “Czyste Powietrze”:

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 • Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Budżet Programu – 103 mld zł.
Maksymalna kwota dotacji:
 • Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.
 • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania:
 • dotacja
 • pożyczka
Terminy:
 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Warunek podstawowy:
 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

*************************

Dotacja Miasta Stołecznego Warszawa:

Ze środków budżetu m.st. Warszawy mogą być udzielane dotacje na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Dotacje nie mogą być udzielane na pokrycie kosztów:

 • opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymiany instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, montażu przenośnych urządzeń grzewczych,
 •  zakupu i montażu pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej.

Dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ustala się wysokość dotacji do 30% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, przy czym na:

 • Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć:
  • 15 tys.zł. dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 40 tys. zł. dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 • zakup i montaż instalacji pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 tys. zł.,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Udzielenie dotacji na rozbudowę instalacji, uprzednio dofinansowanych ze środków budżetu m.st. Warszawy, jest możliwe wyłącznie do kwoty łącznego dofinansowania, o którym mowa powyżej.

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ustala się wysokość dotacji do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w następujących terminach:

 • od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
 • do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 

*************************

 

Facebook
Twitter
LinkedIn