Instalacje domowe

Instalacje domowe – prosument:

Instalacja fotowoltaiczna  (Instalacja PV) służy do przekształcenia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Same panele wytwarzają prąd stały, który za pomocą falownika zamieniany jest na prąd zmienny, wykorzystywany w gospodarstwach domowych.
Panele fotowoltaiczne nie powodują hałasu. Instalacja fotowoltaiczna niesie za sobą wiele korzyści. Podstawową korzyścią dla Prosumenta  to korzyść finansowa, polegającą na istotnym ograniczeniu kosztów zakupów energii elektrycznej. Ograniczenie to może nawet sięgnąć do 80% kosztów ponoszonych   obecnie bez wykonanej Instalacji PV. Dodatkowa korzyść jest redukcja emisji CO2 ? instalacja fotowoltaiczna to system zero emisyjny, co oznacza, że w trakcie produkcji energii nie są emitowane szkodliwe związki i dwutlenek węgla, ani żadne gazy cieplarniane. Kolejną zaletą Instalacji PV są niskie koszty eksploatacji. Instalacja PV jest praktycznie bezobsługowa, a dzięki nowoczesnej technologii można sterować nią również przez urządzenia mobilne (telefon, tablet, laptop). Dodatkowym atutem są długie okresy gwarancji (np. dla paneli fotowoltaicznych do 25 lat). Instalacja PV dla Prosumenta to instalacja o mocy nie większej niż 50kWp. Taka instalacja nie wymaga zgód budowlanych a jedynie złożenie do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) stosownego wniosku o przyłączenie Instalacji PV (mikroinstalacji) do sieci dytsrybucyjnej OSD.
Dzięki nowelizacji prawa energetycznego przyłączanie instalacji stało się bardzo łatwe, a wytwórca energii nie potrzebuje prowadzić działalności gospodarczej. Zwrot z inwestycji wynosi około 7-10 lat. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie formalności związane z wypełnieniem dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu energetycznego wypełnia nasza firma w imieniu i na podstawie właściwego Pełnomocnictwa.
W przypadku mikroinstalacji energia elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu występuje redukcja strat związanych z przesyłem energii na duże odległości.
Równowaga elektroenergetyczna? produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zachodzi w porze dnia, na którą przypada największe zapotrzebowanie na energię w kraju. Dzięki temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki z systemem energetycznym i odciąża elektrownie konwencjonalne.
Pełne wykorzystanie dostępnej energii, co oznacza, że panele fotowoltaiczne wykorzystują bezpośrednie promieniowanie, jak również przetwarzają odbite i rozproszone promieniowania w pochmurny dzień.

Definicja Prosumenta:

?Prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej z OSD, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.?

Prosument jest więc konsumentem, który jednocześnie pobiera energię od Sprzedawcy, a z drugiej strony wytwarza ją na potrzeby własne. Możliwość korzystania z regulacji odnoszących się do prosumentów uzależniona jest od wytwarzania energii z tak zwanej mikroinstalacji.

,,Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej  OSD o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.?

Prosumentem mogą zostać:
  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
  • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • kościoły, związki wyznaniowe,
Facebook
Twitter
LinkedIn