Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Definicja Audytu Energetycznego budynku:

Audyt energetyczny ? systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.
Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.
Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

 • inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
 • ocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.
Cel:

Wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji prowadzącej do obniżenia rachunków za ciepło na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody, z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną.
Audyt jest dokumentem zgodnym z wymaganiami określonymi w “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, które zostało zmienione “Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.
Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego. Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego.

Zakres:
 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji,
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku,
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.
Przepisy i Normy:

W opracowaniu wykorzystuje się następujące przepisy i normy:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 (wraz ze zmianami z 2014 roku),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • PN-EN ISO 6946 ?Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania?,
 • PN-EN ISO 13370 ?Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania?,
 • PN-EN ISO 14683 ?Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne?,
 • PN-EN ISO 12831 ?Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego?
Rodzaje Audytów Energetycznych:
Audyt wstępny:

Audyt wstępny odpowiada na następujące pytania:

 • Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?
 • Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?
 • Czy planowana inwestycja ma szanse spełnić wymagania Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów?
 • Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora?

Na podstawie wyliczonych wartości inwestor może optymalnie zaplanować inwestycję. Jednocześnie wstępne szacunkowe wartości kosztów inwestycji i premii termomodernizacyjnej są pomocne w podjęciu decyzji o skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej i wykonaniu audytu szczegółowego.

Audyt szczegółowy:

W  ramach  szczegółowego audytu energetycznego wykonujemy następujące analizy:

 • Szczegółowa analiza kompleksowej modernizacji oświetlenia.
 • Badania termowizyjne budynków oraz instalacji technicznych w zakresie diagnostyki energetycznej.
 • Pomiary elektryczne charakterystyki pracy urządzeń o istotnym poborze energii elektrycznej.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej systemów chłodniczych
 • .Szczegółowa analiza efektywności energetycznej źródeł ciepła.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej stacji transformatorowych.
 • Szczegółowa analiza możliwości zastosowania wybranego odnawialnego źródła energii (Fotowoltaiki, pompy ciepła, siłownie wiatrowe, etc.).
 • Analiza techniczno-ekonomiczna optymalizacji kosztów zakupu gazu lub energii elektrycznej.
 • Audyt efektywności energetycznej dla wybranego przez Zamawiającego przedsięwzięcia przeprowadzony w trybie ustawy o efektywności energetycznej (umożliwiające Zamawiającemu pozyskanie dodatkowego dofinansowania przy realizacji inwestycji).
 • Inne szczegółowe analizy do uzgodnienia.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn